Procena zaposlenih u kompaniji metodom 360°

Za interne potrebe kompanija Aigo Business System i Atom partner, u decembru 2018 godine realizovan je jedan od projekata na koji smo posebno ponosni, procena zaposlenih metodom 360° stepeni.

Ovakvi projekti spadaju u najdragocenije HR projekte, jer se dobija pouzdana slika o radnoj efikasnosti svakog pojedinca.

Ovaj složen i zahtevan projekat u navedenim kompanijama, bavio se ispitivanjem stavova zaposlenih
o kolegama sa kojima rade i to na sledeći način: o svakoj procenjivanoj osobi mišljenje daje njen nadređeni i kolege sa kojima najviše saradjuje, što se potom ukršta sa mišljenjem te osobe same o sebi.

Analizom podataka došlo se do rezultata šta su poslovne snage pojedinca, a šta potencijalne slabosti, u odnosu na zahteve posla koje osoba obavlja. Tako su identifikovane konkretne oblasti za razvoj i definisan individualni plan razvoja svakog pojedinca u kompaniji.

Istraživanje je bilo anonimno, korišćen je strukturirani upitnik, sa petostepenim skalama procene.
Za obradu podataka i kreiranje izveštaja za oko 120 zapsolenih u kompaniji bila je odgovorna Neda Mirković, vodeći HR konsultant agencije za konsalting Sinapsa.